TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN (1)

Kanun Numarası           : 4207

Kabul Tarihi                 : 7/11/1996

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/11/1996   Sayı : 22829

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 36   Sayfa :

Amaç

Madde 1 – (Değişik: 3/1/2008-5727/2 md.)

(1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması  yönünde düzenlemeler yapmaktır.

Tütün ürünlerinin yasaklanması (2)

Madde 2 – (Değişik: 3/1/2008-5727/3 md.)

(1) Tütün ürünleri;

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde,

tüketilemez.

(2) Ancak;

a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde,

b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde,

tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

(3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir.

–––––––––––

(1) Bu Kanunun adı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 3 üncü  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.

(5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanlarının koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir.

(6) Bu Kanunun uygulanmasında “tütün ürünü” ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder.

Diğer koruyucu önlemler

Madde 3 – (Değişik: 3/1/2008-5727/4 md.)

(1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz.

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez.

(4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün  ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar.

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.

(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

(7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.

(8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.

(9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez.

(10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.

(11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

(12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz.

––––––––––

(1) Bu madde başlığı ” Diğer yasaklar ” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 4 üncü  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.

(14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz.

Kontrolün sağlanması (1)

Madde 4 – (Değişik: 3/1/2008-5727/5 md.)

(1) Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.

(2) (Değişik: 3/4/2008-5752/6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere “Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır.” ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır.

(3) Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur. Bu uyarı yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazılması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünleri ithal edilemez veya satışa çıkarılamaz.

(4) Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamaz.

(5) Bu Kanunda sözü edilen yasal uyarı yazıları, resim, şekil veya grafik mesajlarıyla ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılır.

(6) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer aktiviteleri ile ilgili her türlü bilgiyi istenildiği takdirde onbeş gün içerisinde Sağlık Bakanlığına ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna vermek zorundadır.

(7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna

––––––––––

(1) Bu madde başlığı ” Uyarılar” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 5 inci  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.

(8) Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir müfredat hazırlanır.

(9) Tütün ürünleri alışkanlığının bırakılmasını özendirici programlar ve tütün bağımlılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

(10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan programların finansmanına yönelik olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

(11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde belirtilen ilan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemez.

Ceza hükümleri (1)

Madde 5 – (Değişik: 3/1/2008-5727/6 md.)

(1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre; 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre  cezalandırılır.

(2) 2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

(3) 3 üncü maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci (…) (2) fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler, ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu yetkilidir. (2)

––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Yasağa uymayanlar hakkında işlem” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 6 ncı  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 3/4/2008 tarihli ve 5752 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu arada yer alan “ve onbirinci” ibaresi madde  metinden çıkarılmıştır.

(4) 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar  idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir.

(5) 3 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(6) 3 üncü maddenin sekizinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.

(7) 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(8) (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md.)

(9) (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md.)

(10) 3 üncü maddenin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

(11) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(12) 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü  fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden üretici firmalar, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı ikiyüzellibin Türk Lirasından az olamaz.

(13) (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md.)

(14) 4 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; yerel yayın yapan televizyon kuruluşları bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar  idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar, radyo yayını yapan kuruluşlar hakkında ondabir oranında uygulanır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir.

(15) Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

İdari para cezası

Madde 6 – (Mülga: 26/2/2008-5739/9 md.)

Mülkiyetin  kamuya geçirilmesi

Madde 7 – (Değişik: 3/1/2008-5727/7 md.)

(1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkralarındaki yasakların konusunu oluşturan her türlü eşya ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının konusunu oluşturan tütün ürünlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

Para cezasına ilişkin hükümler

Madde 8 – (Mülga: 3/1/2008-5727/8 md.)

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.

Geçici Madde 3 – (Ek: 3/1/2008-5727/9 md.)

(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılır.

Yürürlük

Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4207 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

Kanun                            4207 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

5727                       Kanunun  Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve Geçici Madde 1                        Yayım tarihi olan

19/1/2008  tarihinden 4 ay sonra   19/5/2008 tarihinde

2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi                                            Yayım tarihi olan

19/1/2008  tarihinden 18

ay sonra 19/7/2008 tarihinde

5739                                                6                                                                                         19/5/2008

5752                                             4, 5                                                                                        19/5/2008

––––––––––

(1) Bu madde başlığı ” Adli para cezası” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 7 nci  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması.

16 Mayıs 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26878

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması.

GENELGE

2008/6

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tütün ürünlerinin tüketilmesi yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu ürünlerin tüketilmesi, kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilemektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara özenmeleri, gelecek nesillerin sağlığını da tehdit eder durumdadır.

Bilindiği gibi kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından biri olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak amacıyla 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe konulmuş, 5727 sayılı Kanunla da; bir bölümü 19/5/2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan mevzuat  düzenlemeleri  sonucunda  ülkemiz  tütün  ürünlerinin  zararlarından  korunmak  yolunda önemli adımlar atmış ve bu konuda yasal düzenlemesi olan sayılı ülkeler arasına girmiştir. Vatandaşlarımızın da bu konuda yüksek bir duyarlılığa sahip olduğu, tütün bağımlılığı olsun olmasın, tütün ürünlerinin kullanımı konusunda yürütülen mücadeleyi samimiyetle desteklediği bilinmektedir.

Kanun hükümlerinin etkili şekilde uygulanması, uygulamada standardın sağlanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması bakımından uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler “kapalı alan” olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir.

2-

a)  Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

Bu alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi için tahsis edilmiş alanlar varsa, bu alanlar kaldırılacaktır.

3- Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurumlarında, şehirlerarası veya uluslar arası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde toplam alanın %10’unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecektir.

Bu alanlar, koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmiş ve standartlara uygun havalandırma tertibatı ile donatılmış, tavanı, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı sert zemin veya duvarla kaplı olacaktır. Alanların kapıları, yangın talimatları da dahil olmak üzere, mevcut diğer düzenlemelere uygun, mekanik kapanan kapılar şeklinde olacaktır. Alanların duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sağlık uyarıları görülebilir yerlere asılmış olacak ve kapılarında tütün ürünlerinin tüketimine mahsus alan olduğunu belirtir uyarı yazıları bulunacaktır. Denizyolu araçlarının güvertelerindeki alanlar ise, diğer yolcuların etkilenmesini önleyecek şekilde tecrit edilecek ve girişlerine gerekli uyarı yazıları asılacaktır.

Bu alanların 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecektir.

4- Dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı alanları ile birlikte açık alanlarında da tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

5- Kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

6- Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır.

7- Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde bu alanlar toplam seyir alanının %50’sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecektir.

8- Kanunun 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek hükümleri için de vatandaşlarımızın ve ilgililerin şimdiden konuya hassasiyetle yaklaşmaları uyum açısından önemli olacaktır.

9- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon ve radyolarda yayınlanmak üzere ilgili kurumlarca hazırlanan programların, Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayımlanması sağlanacaktır.

10- Kanuna aykırı davrananlar için öngörülen idari yaptırımlar, ilgililer tarafından adil ve etkili bir şekilde uygulanarak, Kanunun amacına ulaşılması sağlanacaktır.

Ayrıca, bahsi geçen konularla ilgili olarak www.havanikoru.org.tr ve www.dumansizhavasahasi.org.tr web sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecektir.

Bilgilerini,  19 Mayıs 2008  tarihinden  itibaren  yukarıda  belirtilen  hususlara  hassasiyetle uyulması ve aksine hareket edenlere Kanun hükümlerine göre müeyyide uygulanması hususlarında gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Kurallar: Ragnarok World Championship 2009

The internal euRO RWC tournament is approaching at the end of June. Only the best guilds will succeed and fight their way into the final rounds. Only one single guild, the very best team of euRO, will then win a thrilling trip to Yokohama, Japan and will be eligible to participate in the international 2009 Ragnarok World Championship. Please read the rules carefully and prepare yourselves!

Please click here to download the lists of items available for purchase during the tournament

Preliminary Requirements

 • All participants must be at least 18 years old or turn 18 before approaching the trip to the 2009 RWC in late October
 • Only residents of the following countries are allowed to participate in the tournament: Germany, Austria, Switzerland, Italy, Turkey
 • Every player can only participate for one guild
 • Players who want to participate in the 2009 RWC tournament need a valid and paid account on euRO
 • All participants need a travelling passport valid at least until November 2009. A regular identity card is not sufficient
 • The 2009 RWC is scheduled for the end of October. Please make sure you are available at that date before considering to participate
 • The 2009 RWC will take place in Yokohama, Japan. Please refrain from participating in the tournament if you are not comfortable with travelling to Japan by plane
 • All guilds on euRO Odin whose seven selected squad members meet the requirements are allowed to participate
 • The trip to and from Japan as well as the housing will be paid. The trip to the airport from where you will take off to Japan has to be paid by the players themselves
 • Upon registration, the guild leader confirms that the selected members of his squad for the internal euRO RWC tournament and for the 2009 RWC tournament meet the requiremets stated above

Registration

 • Registration period: June 17 – June 26, 12:00 noon CEST
 • The registration is valid for both training on the RWC tournament server and for the internal euRO RWC tournament
 • The registration has to be executed by the guild leader, seven members have to be selected for a squad (five for the team, two substitutes)
 • The team setup can be changed until June 26, 12:00 noon CEST
 • Each guild leader account can only register one guild
 • Selected team members need to be guild members (and stay in the guild!) during the whole registration and tournament period, else the registration is invalid
 • By the end of the registration period, all members of a registered guild must have submitted the required real-life data on the euRO website
 • If one single member of a registered guild violates the rules (including, but not limited to nationality, submission of real-life data…), the whole guild will be excluded from the tournament
 • Accounts created after June 15 cannot participate in the 2009 RWC tournament

Training sessions

 • All registered guild can train on the euRO RWC tournament server from June 18 to June 26
 • Each guild member can freely choose the character class he or she wants to train with and he or she can also change this setting multiple times
 • Detailed information about the automated account creation for the tournament server will be published alongside the opening of the tournament server on June 18

Internal euRO RWC tournament

The internal euRO tournament will probably take place at the following weekends:

 • 1st weekend: June 27-28
 • 2nd weekend: July 4-5

To ensure the smooth progress of the internal euRO RWC tournament, a tournament software named Tourney Master 3 (Northbyte) will be used.

Tournament grid and setup

The drawing of the tournament bracket will be executed once the registration period has ended at 12:00 noon CEST on Fridady, June 26
The grid will be published on the website shortly after the drawing
The tournament mode is called single match knock-out which means that once a guild loses a fight, it will be out of the tournament

Tournament preparations

 • The internal euRO RWC tournament will be held under the same rules as the 2009 RWC tournament in Japan
 • The tournament will be executed on a special tournament server
 • For the tournament, every registered guild will receive 13 accounts with each account containing one usable character
 • Since a team consists of seven players, only seven of the 13 accounts will be used
 • During the tournament, the guild can freely switch between the accounts to access different character classes for different team setups
 • It is not allowed to modify or to delete the existing characters and it is not allowed to create new characters on the tournament accounts
 • The passwords for the tournament accounts will be given to the guild leaders who are solely responsible for the tournament accounts
 • To participate in the training sessions and the tournament, each registered guild member has to download three patch files which have to be placed in the Ragnarok Online folder
 • By clicking the included RAGGUILD.exe, the participant is able to connect to the tournament server. The files will be made available alongside the opening of the tournament server on June 18

Tournament rules

 • A team has to be composed of seven rebirth class characters
 • The matches are held in the siege (WoE) mode. All skills perform according to their functions in the siege mode
 • The settings of the tournament server conform to the server settings of Episode 13.1, "Renewal System" settings are not included
 • The team members have to be logged in to the tournament server 30 minutes before their match starts
 • The team leader is responsible for forming a party that includes all team members and also for disadvantages that may result in a disorganized party setup
 • Players who are not members of the fighting teams immediately have to leave the game
 • If a player who is not a registered team and party member has played one round of a game, he will be deducted from the number of surviving members
 • Each character will receive 10 million Zeny (10,000,000 zeny) to spend for equipment, cards, weapons… Please note that these 10 million Zeny have to suffice for the whole tournament
 • Acid, Fire and Deadly Poison bottles can only be once for the whole tournament
 • Before the first match, players have in total 20 minutes to buy their items and to set their stats and skills
 • Before each following match, it is possible to buy or restock items
 • Once the setup period has ended, a GM will enable to special NPCs. Each guild will receive a letter between A and P. The letter can be found in the grid near the name of the team. Please note that the letter can change for every match. The guild members have to choose the right letter when talking to the NPC. Then, they will be warped to the staging area where they have to wait until the referee has verified the number of team members
 • The judges will each join one of the parties to determine the comlete elimination of one team
 • The teams participating in a match will be warped to the opposing sides of the arena. They cannot move to the center of the arena until the fight begins
 • The fight starts as soon as the judge initiates the game
 • Each fight will last maximum seven minutes. Players whose HP have reached zero will be removed from the arena, survivors will be sent to the staging area
 • The team which eliminates the opponents within seven minutes or the team with more team members alive after the seven minutes have expired wins the game
 • In case of a tie after the seven minutes, the survivors will be warped to the staging area in order to prepare for a tie-break round
 • In a tie-break round, the teams (six without the Priest) have to execute a rematch. The tie-break round may be held in a different arena, therefore the teams will receive new letters from the referees which they have to use for the tie-break round
 • If the rematch results in another tie-break, the team with the first dead player in the round will lose the tie-break round

Character setup

 • The classes Sniper, High Priest, High Wizard, Champion will have level 85, the rest of the classes will have level 90, all classes will have job level 60
 • The first class job level is 50 and the second class job level is 60 which means the character has to be treated like a character that changed its job at job level 50
 • In total 98 skill points (basic skills don’t need to be skilled, 39 skill points for the first class job, 59 skill points for the second class job) will be available for distribution
 • Players can freely choose the job class they want to play. However, each job class may only be represented once in the team
 • The party has to be composed of seven rebirth class characters
 • 10 million Zeny will be given to each character

Power of the judge, disqualification

 • If a herein undeclared incident happens during the tournament, the players must obey the judge’s instructions
 • The players will be instructed by the judges to proceed to the NPCs. Participants who violate the instructions have to leave the game and cannot participate in the tournament any longer. Players who don’t show up in time or who don’t want to participate according to the rules cannot participate in the tournament any longer
 • If a player gets disconnected from the game before the game starts due to hardware or network probelms, the game can be postponed up to three minutes to give the player the chance to reconnect
 • If a player gets disconnected from the game during a match, the match will go on without that player
 • If a team leader withdraws participation in a match, the opposing team will immediately win
 • Players are instructed to solely use the party chat during a match. Players chatting in public chat will be excluded from the match
 • Players who leave a party during a match will be considered as dropouts and will be prompted to quit the game immediately
 • Teams with players who are disturbing the progress of the tournament, including but not limited to using Cloaking, Tunnel Drive to enter the battleground, by spamming skills, by abusing magical skills, will receive a warning. A team that receives two warnings will automatically lose the current match

Miscellaneous

 • Players can but items from the NPC using the credited Zeny. Please note that Acid, Fire, Deadly Poison bottles can only be bought once for the whole tournament
 • Armor can only be upgraded to maximum +4 to avoid breaking. Level 1 weapons can be upgraded to maximum +7, level 2 weapons to +6, level 3 weapons to +5, level 4 weapons to +4
 • It is forbidden to drop items or to trade items with other players
 • Only players preparing for a fight or currently fighting are allowed to be on the tournament server. All other players are not allowed to log in to the server. It is not allowed to log in after the end of a fight and before the preparation time for the next fight except for participating in a tie-break round. Referees will tell you to log out of the game, please follow their instructions
 • If you have a question regarding the 2009 RWC or the euRO tournament, please do not hesitate to ask in the news thread in the forum

Rewards for the winners of the internal euRO RWC tournament

 • 1st place: A trip to Yokohama, Japan for the seven team members of the winning guild. 250 million guild EXP, 3 months free playtime, 10 OCAs, 1 Asprika
 • 2nd place: 250 million guild EXP, 3 months free playtime, 10 OCAs
 • 3rd place: 250 million guild EXP, 1 month free playtime, 10 OCAs
 • 4th place: 100 million guild EXP, 1 month free playtime, 10 OCAs
 • 5th to 8th place: 50 million guild EXP, 10 OCAs

Legal information

 • The winning team agrees that Burda:ic may use their names and pictures taken during the 2009 RWC in Japan for promotional activities
 • If the winning team is not able to attend the 2009 RWC tournament in Japan, the honour will be passed on to the following guild according to the ranking
 • If the winning team does not confirm the acceptance of the prize within three days after the end of the euRO tournament, the honour will be passed on to the following guild according to the ranking
 • The prizes are non-refundable, non-transferable and will not be paid out
 • Employees of Burda:ic GmbH are not allowed to participate in the tournament
 • Any recourse to courts of law is excluded

Rules, requirements, tournament conditions etc. are subject to changes and may be changed at short note without prior notice.

Prontera Tourism Office

Bilgi: Ragnarok World Championship 2009

Bekleme sona erdi, PTO sonunda euRO içi turnuvanın tarihleri ve katılım kurallarını açıklıyor. Bu haftanın sonunda, resmi euRO RWC sunucusunda antrenman yapmaya başlayabilecek ve Haziran sonu ile Temmuz başında yapılacak euRO içi turnuvaya kayıt yapabileceksiniz.

Ön Bilgi

Unutmayın ki euRO’yu Japonya’da temsil edecek kazanan takımı belirlemek için euRO içi turnuvaya katılacak tüm katılımcıların geçerli pasaportları olması gereklidir. Pasaportlar en azından Kasım 2009 tarihine kadar geçerli olmalıdır. Normal bir kimlik kartı yeterli değildir.

Ayrıca, turnuvaya katılacak tüm oyuncuların 18 yaşından gün almış olmaları gerekmektedir. Unutmayın ki sadece şu ülkelerde yaşayanlar 2009 RWC turnuvasına katılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Türkiye

Uluslararası Ragnarok World Championship turnuvası Ekim ayında Japonya, Yokohama’da yapılacaktır. Japonya’ya seyahate uygun olmayan oyuncular turnuvaya katılmaktan kaçınmalıdırlar.

Antrenman Dönemi

Her hangi bir guild’in üyesi olan geçerli ve ödemesi yapılmış tüm euRO hesap sahipleri – ne zaman oluşturulduğuna bakılmaksızın – 18 Haziran Perşembe günü başlayacak antrenman oturumlarına katılabilir. Antrenmanlara turnuva kayıt süresinin sonuna kadar katılabilirsiniz.

euRO RWC turnuva sunucusuna 17 Haziran Çarşamba günü kayıtlar kabul edilmeye başlanacaktır. Kayıt dönemi 26 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 13:00’te sona erecektir.

euRO RWC turnuva sunucusu 18 Haziran Perşembe günü anternman oturumlarına açılacaktır.

Turnuvaya kayıt

euRO RWC turnuvasına ve antrenman oturumlarına kayıt guild adına guild lideri tarafından yapılmak zorundadır. Guild lideri guild’ini ve toplamda yedi guild üyesini euRO RWC turnuva sunucusuna kayıt ettirebilir. Takım kurulumu, guild lideri tarafından kayıt dönemi sonuna kadar birden çok kez değiştirilebilir.

Kayıt döneminin sonuna kadar guild’in turnuvaya kayıtlı tüm üyeleri gerekli gerçek kişisel bilgilerini göndermelidir. Kişisel bilgi kayıt sayfasının linki kısa bir süre içinde açıklanacaktır.

Eğer kayıtlı guild üyelerinden biri bile kuralları ihlal ederse (vatandaşlık bilgisi, gerçek kişisel bilgi gönderimi) tüm guild diskalifiye edilerek turnuvadan çıkarılacaktır.

Turnuva

Turnuva çizelgesi, turnuvaya kayıtın sona ereceği 26 Haziran Cuma günü 13:00 ‘de çizilecektir.

Dolayısı ile euRO içi turnuva aşağıdaki haftasonlarında yapılacaktır:

 • İlk haftasonu: Haziran 27-28
 • İkinci haftasonu: Temmuz 4-5

euRO içi turnuvanın sorunsuz ilerlemesini sağlamak için Tourney Master 3 (Northbyte) adlı turnuva yazılımı kullanılacaktır.

Aşağıdaki konuları içeren ayrıntılı bilgi yakında açıklanacaktır:

 • Guild liderleri ve guildlerin kayıtlı takım üyeleri için kayıt sayfası
 • 2009 RWC ve euRO RWC turnuvası için nihai kurallar
 • Turnuva sırasınra satın alınabilecek eşyalar listesi
 • Turnuva fikstürü (Fikstür çizildikten sonra)
 • euRO turnuvası ödülleri
 • Japonya’da yapılacak 2009 RWC hakkında bilgiler
 • İç turnuva sonunda yapılacak antrenman hakkında bilgiler

Şan ve şöhret adına!

Prontera Tourism Office

Episode 13.1 – Ash Vacuum: Öteki Dünya’ya Doğru

Episode 13.1’de 99 level üzeri canavarlar ile yeni maceralara Dimensional Rift’in (Boyutsal Yarık) öte yanındaki tamamıyla yeni dünyaya büyük ihtimalle 4 Haziran Perşembe günü dalabileceksiniz.

Ash Vacuum – Öteki Dünyanın BaşlangıcıLaphine ve Safa‘lar arasındaki çatışma ve Öteki Dünya’nın hikayesini başlatıyor. Yakında, United Expedition (Keşif Heyeti) üyeleri, cesur maceracıları yarıktan öteki dünyaya ulaştıracak Morroc Dimensional Rift’in kapısını açacaklar.

Fakat kim gönüllü olarak boyutsal yarıktan geçip, herkesin az ya da çok gizlice korktuğu dünyaya girecek? Dünyanın yarasından patlayan ışığın ötesinde bir dünya var mı? Işık sadece bir yanılsama, Satan Morroc – Şeytan – tarafından kurulan bir tuzak mı? Veya tanrılar tarafından yapılan başka bir sınav mı?


 • Episode 13.1: Ash Vacuum yeni haritalar, yeni canavarlar ve yeni questler
 • WoE: SE haritalarına bir guild zindan etkinliği ve yeni guild zindanları
 • İki yeni GodLike eşya
 • Yeni bir Memorial Dungeon: Memory of the Orcs
 • Krieger von Midgard adında yeni bir battlefield
 • Yetenek Ağacı Kullanıcı Arabirimi güncellendi
 • 1:1 Ticaret Kullanıcı Arabirimi güncellendi
 • Thanatos quest’in güncellenmiş bir sürümü
 • Belirli questler için seviye gereksinimleri değişecek
 • Novice karakterler resepsiyonist ile konuşarak doğrudan Novice Training Ground’dan seçtikleri şehre gidebilecekler. Ayrıca eşya-ile-ilgili bazı Novice Training Ground ayarları değişecektir
 • 75 adet yeni eşya (37 adet Episode 13.1, 38 adet Battlefield ödül eşyası)

Bu önizlemede yer almanyan değişiklerle ilgili bir değişiklik kaydı yakın zamanda yayınlanacaktır.


Midgard Kıtasının üç bölgesi – Rune-Midgart, Schwaltzvald Republic, Arunafeltz – Ash Vacuum denilen dünyayı keşfetme ortak amacında birleşti. Bu nedenle, United Expedition adıyla bir keşif kampı kurdular. Boyutsal yarığın diğer tarafında bulunan, bu başlangıç noktasından bilinmeyene seyahatine başlayabilirsin.

Ama dikkatli ol ve kime güveneceğine iki kere düşün: Ulusal gurur ve sorumluluk nesilden nesle geçiyor gibi görünse de, orada kendi ulusunun çıkarları için birliğin yönetimini almak için iç mücadeleler var.

Ülkelerin herhangi birisine çok fazla üstünlük vermekten kaçınmak için, üç ülkenin liderleri, keşif heyetinin komutasını, usta paralı asker olarak onurlu bir şöhrete sahip, Commander Hibba Agip’e vermek için anlaştılar. Commander Hibba Agip, keşif heyetini astları Abidal ve Ingrid‘le birlikte yönetiyor.


Her ne kadar Otherworld’da keşfedecek çok yer olsa da, aşağıdaki önizleme en önemli questler hakkında seni bilgilendirecek:

Quest: The Insatiable Greed of the Humans… Onward to the Otherworld

Migdard kıtasına Dimensional Rift’i getiren büyük sonrasında, şimdi açgözlülükle Otherworld’da kendi toprakları genişletmek isteyen birkaç parti bulunmaktadır. Prontera sarayındaki Warrior Recruiter’ı ziyaret et ve yeni dünyanın sihirli tarafından bozulmuş birkaç kişin hedefleri ve niyetleri hakkında bilgi edin.

Quest: Familiarizing with New Surroundings

Sonunda yeni dünya’ya vardın. Ash Vacuum’da ki ilk adımlarının ani bir ölümle sonuçlanmaması için keşif kampının girişinde duran Marian ile konuş. Bu quest keşif kampı boyunca sana rehberlik edecek.

Quest: Accepting New Surroundings

Schwaltzvald Cumhuriyetinden Scholar Rumis Block, ondan büyük ikiz erkek kardeşi tarafından Ash Vacuum’a sürüklendi. Yeni dünyanın havası gözünü korkuttuğundan, Rumis keşif kampınından ayrılmayı reddediyor. Ash Vacuum dünyası hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için araştırma görevinde Rumis ve Terris’e yardım et.

Quest: Feud in the United Expedition

Kamp çadırlarının birindeki bir memurun, United Expedition üyelerinin arasındaki çatışmalarla uğraşmak zorunda kaldığı için sinirleri bozuk. Özellikle sık sık tartışan üç yazıcı hakkında endişeli, önemli bir toplantı için işbirliği yapmaları için ona yardım etmelisin. Bu quest’e başlayabilmek için “The Insatiable Greed of the Humans” questini tamamlamanız gerektiğini unutmayın. Bu questi tamamladığında, yazıcılara bazı eşyaları getirirsen geleneksel aperatifler alabilirsiniz.

Quest: Report to the Mainland

United Expedition, Ash Vacuum’u sorunsuzca keşferken; yönetim, anakaraya bir yolculuk raporunu yollamayı istiyor. Ancak bu questi yapabilmek için Episode 13.1’deki diğer questleri tamamlamalısın. Daha sonra Staff Officer Abidal üç ülkenin liderlerine keşif raporunu teslim etmeni isteyecek. Fakat görev göründüğünden daha tehlikeli…

Quest: The Dandelion request continues – Morroc Pursuit Party

Dandelion organizasyonu için tamamlamak zorunda kaldığın önemli görevi hatırlıyor musun? United Midgard Expedition karargâhının olduğu binanın ikinci katındaki bir ofiste duran Takip Parti Lideri Echinacea’yla (Pursuit Party Leader) konuş. Kidd adındaki eski bir dost ve sana önemli bir görev verecek. Kidd’in ortağı Rin’i Midgard’da bul ve Morroc’la ilgili tüm esrarın merkezinde olduğu anlaşılan tehlikeli Rayan Moore’yu takibinde ona yardım et.


Schwaltzvald Cumhuriyeti ve Arunafeltz’e, her biri dehşet verici yeni canavarlar, ödüller ve maceralarla dolu birer guild zindanı ekleniyor. Normal seviye kazanmanın yanında guildler olarak heyecan verici bir questi yan etkinlik kabul edebilecek:

Cüce Morestone (Dwarf), Midgard kıtasında dolaşan ve nadir mineralleri arayan bir maden toplayıcı. Evini dekore etmek için kullandığı yeni ve benzersiz mineralleri bulmak için uzaklara gidecek. Onun bütün kıtada kazmadığı bir çukur yoktur. Yeni maceralara atılmak için, Valfreya ve Nidaboel‘deki halka kapalı alanların tekrar açıldığı haberlerinden sonra Schwaltzvald Cumhuriyeti ve Arunafeltz’e geldi. Bu arazilerde kazı yaparken henüz bilinmeyen bir her buldu.

Schwaltzvald ve Arunafeltz zindanlarında bulunan Kublin adındaki bir cin (goblin) öldürüldüğünde “Pick” adı verilen bir eşya düşürüyor. Cin öldüğünde, zindanda belirli bir yerde Morestone ortaya çıkacak ve onunla konuşarak sırrı hakkında daha fazla bilgi edinme şansınız olacak. Eğer ona pick’i verirsen guild üyelerini ve seni özel bir haritaya yollayacak. “Paper Scavenger” etkinliğinde başarılı olup Pierrot’s Treasure Chest kazanmayı becerebilecek misin? Eğer birkaç kez tekrar etmek istersen, etkinlik tekrarlanabilir.


İki yeni GodLike eşya oyuna eklenecek. Bu yeni güçlü eşyaları karşılayacak kadar zengin olan oyuncular yeni questi yapabilir. Eşyaları yaratmak için ilk olarak, eşyaların elde edilebildiği haritaya erişmek zorundasın. Daha fazla bilgi edinmek için Schwaltzvald Cumhuriyeti ve Arunafeltz bulunan kaleleri ziyaret edin. Kuşkusuz kaçırmak istemeyeceğin bu inanılmaz eşyalar bir göz atın:

Brynhild

Brynhild yiğit valkyrie’lerden biridir, anlamı ‘savaşçının zırhı’dır.

Base level*20 MHP arttırımı. Base Lv*5 MSP arttırımı.

Fiziksel saldırı gücü 10%, Büyü saldırı gücü 10% arttırımı.

MDEF + 10
İtilemez, refine edilemez ve yok edilemez.

Eşya tipi : Zırh Defansı : 10

Ağırlık : 40

Gerekli Seviye : 94

Uygun Meslekler : Hepsi

Asprika

Dünyanın mevcut bütün ışıklarından yapılmış bir kanat. Bu kelime ‘tanrıların ışığı’ anlamına gelir.

Tüm niteliklerin fiziksel saldırına karşı %30 bağışıklık sağlar.

FLEE + 30, MDEF + 5.

Teleport Lv1.

Refine edilemez veya yok edilemez.

Eşya Tipi : Manteau Savunma : 5

Ağırlık : 40

Gerekli Seviye : 94

Uygun Meslekler : Hepsi


Memorial Dungeons Endless Tower ve Sealed Shrine ek olarak Episode 13.1, üçüncü Memorial Dungeon: Memory of the Orcs’ı tanıtıyor. Düşük seviyeli kullanıcılar için, ama aynı zamanda diğerleri içinde anılarını anlatmaları için harika bir yer, 30 level’in üzerinde ki tüm oyuncular bu yeraltı âlemine girebilir. Bu katman zindanına girmek için batı Orc village merkezinin yakın NPC ile konuşun.

En azından bir canavarı öldürdüğünde, NPC Kurger seninle konuşmayı kabul edecek ve zindanı aktif edebileceksin. Onun talimatlarını dinlemen önemlidir: Sadece belirli Orcları ve normal olanları öldürmemelisin, aksi takdirde durum senin için biraz tehlikeli olabilir…

Eğer bu hayatta kalmayı başarabilirsen Kurger, zindandanın çeşitli aşamaları boyunca seni yönlendirecektir. Zindan süresi iki saattir, ama mağaraya belirli bir süre sonra tekrar girebilirsin.


Yeni Krieger von Midgard savaş alanı, oyuncuları birbirlerine karşı bir 5’e 5 modunda savaşması için davet ediyor. Üç farklı bracket vardır, biri 60 lvl’den düşük oyuncular, biri 60 ila 80 arası oyuncular, diğeri ise 80 lvl üzeri oyuncular içindir.

Hazır olunca Guillaume veya Croix fraksiyonu için iki NPC’den birinden kayıt olun. Her savaş en fazla kadar 5 dakika sürer. Savaşın sonunda ve sonuç belli olduğunda, tüm oyuncular 30 saniyede kazandıkları puan talep etmeleri için giriş alanına ışınlanacaklardır.

Kazanmak için bir takım diğer takımın üyelerini öldürmelidir. Beş dakika sonunda her takım üyeleri hâlâ hayatta ise, en çok üyesi hayatta kalan takım kazanır.

Savaşı kazanmak, toplamda 38 adet donanım ile takas edilebilir KVM puanı ile ödüllendirilir.

Artık bu bir bakışta tüm yeteneklerinizi görebileceğiniz yeni Yetenek Ağacı penceresi ve geleneksel Yetenek Kısayol penceresi arasında pencerenin sağüst köşesinde ki butona basarak geçiş yapabilirsiniz.

 • Novice, 1st, 2nd ve transcended mesleklerin yetenekleri artık farklı sekmede yer alıyor.
 • Bir onay düğmesini istenmeyen yeteneklerin öğrenmesini önlemek için uygulanmıştır. Yetenek puanınızı kazandıktan sonra, değişiklikleri uygulamak için onay butonuna basmalısınız. Ayrıca yetenekleri kısayol çubuğuna sürüklemeden önce yetenek puanlarını dağılımınızı onaylamak zorundasınız.
 • Yetenek Ağacı penceresinde, simgelerin üzerinden imleci hareket ettirerek yetenek açıklamaları ve yetenek gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz.
 • Öğrendiğiniz yetenekler pembe ikonlarla gösterilecektir.
 • Kullanılamayan veya henüz öğrenmediğiniz yetenekler gri ikonlarla gösterilecektir.
 • Gerekli yetenekler kırmızı ikonlarla gösterilecektir.
 • Geçici olarak eşyalar tarafından etkinleştirilen yetenekler Yetenek Ağacı penceresinde değil sadece Kısayok Yetenek penceresinde görüntülenecektir.

Episode 13.1 ile iyi eğlencer ve Dimensional Rift’in sizi yenmesine izin vermeyin…

Prontera Tourism Office

Itemshop: İnanılmaz İndirimler & Yeni İksirler

Kraliyet Ordusu ile Korsanlar’ın çarpışacağı savaşlara hazır mısınız? Hangi tarafı tutacaksınız: Kraliyet Ordusu’na hizmet etmek adına canavarları vahşice öldürecek misiniz yoksa bir haydut, yani bir Korsan olup diğer oyunculara meydan mı okuyacaksınız? Güncelleme sonrasında -kim olduğunuz ya da hangi tarafı tuttuğunuz önemli değil- tüm bu iksirler her durumda işinize yarayacak!

Resim

Özel: YENİ EXP İksirleri & EXP Kayıp Önleme Taşları!

60, 180 ya da 300 değil: Yeni geliştirilen EXP İksirleri size kıyıda ya da denizde, 420 dakikalığına +25% EXP sağlar. Hala indirimde olan yeni E-4 iksirlerini fırsatınız varken deneyin!

Eğer uzun bir yolculuktaysanız elbette ki EXP kaybetmeyi göze alamazsınız. Yeni EXP Kayıp Önleme Taşları (EXP Loss Prevention Stones), sizi bir kez ölümden korur, üstelik iki kat daha fazla dayanıklıdır. Ataların sihirli koruması altında geçireceğiniz 6 saat sonunda yeni zorluklara karşı koymaya hazır olacaksınız!

Resim

YENİ: Sıcak Power Up İksirleri

Sıvı HP, MP, DP ve EN Power Up iksirlerinin (I, III ve V. versiyonlar) bazılarında fiyat indirimine gidildi. Ayrıca, yeni sıvı HP, MP, DP ve EN Power Up iksirleri (II, IV ve VI. versiyonlar) Itemshop’a eklendi.

I, III ve V’in aksine, yeni II, IV ve VI İksirleri iki kat daha uzun ömürlü. Aynı durum fiyatlar için geçerli değil elbette!

Itemshop’taki %20’lik indirim bir yana, yeni iksirler her savaş için son derece gerekli. İster oyunculara ister canavarlara karşı savaşıyor olun, sizi farklı kılan enerjiniz olacak!

YENİ: Değerli Power Up İksirleri

Eğer normal iksirler sizin için yeterince iyi değilse, yeni, değerli Power Up iksilerimize bir göz atın: 30 dakika için +3000 HP ve MP’ye ne dersiniz? Bir patronu katlederken ya da 100 Floors Tower’da savaşırken, 3000 fazlası zafer ya da yenilgiyi belirlemekte etkili rol oynayacaktır.

Denizde +3000 EN ve DP çok işinize yarayacak özellikle de Eva’dan Clouds’a ya da Selina’dan Ron’a yol alırken. Siz bu kadar kuvvetliyken hiçbir deniz canavarı sizi durmayı başaramayacak!

Oyunda daha fazla eğlenmek için haydi biraz hızlanın!

Episode 13.1: Ash Vacuum

Ash Vacuum – Öteki Dünyanın Başlangıcı – Laphine ve Safa’lar arasındaki çatışma ve Öteki Dünya’nın hikayesini başlatıyor.

Juno şehrinin Sage’leri şu anda çölde meydana çıkan garip boyutsal bir yarığı araştırıyor. Haziran ayında, cesur maceracıları yarıktan öteki dünyaya ulaştıracak Morroc Dimensional Rift kapısını açacaklar. Bilinmeyen tehlikeler, canavarlar ve mücadeleler cesur savaşçıları bekliyor. Onlardan biri olamaya hazır mısın?

Dünyanın yarasından patlayan ışığın ötesinde bir dünya var. Işık sadece bir yanılsama, Satan Morroc – Şeytan – tarafından kurulan bir tuzak mı? Veya tanrılar tarafından yapılan başka bir sınav mı?

Bir çok maceracı servet istekleri ve meraklarını yatıştıracak dünyanın ötesine adım atacak.

Onların arasında olacak mısın?
Tehlikelere karşı koyacak mısın?
Hayatta kalacak mısın?

Bu yolun seni nereye çıkaracağını görme zamanı.

Haziran için hazır olun.

Prontera Tourism Office

Yükleme Ekranı Yarışması: Güncelleme!

Prontera Tourism Office ‘Aksilikler, Yanlış Adımlar, Talihsizlikler!’ yükleme ekranı yarışmana son katılma tarihinin 9 Nisan’a değiştirildiğini ilan eder. Ayrıca, eserlerinizi nereye gönderebileceğinizi göstermek istiyoruz.  PTO ve Animexx, kazananları anketle seçmek yerine, harika Ragnarok Online fan artlar üretmenize daha fazla süre tanımaya karar verdi.

Her ne kadar gönderilen eserleri bir an once görmek ve değerlendirmek istesenizde, yeni yükleme ekranlarının büyük ihtimalle oyuna ekleneceği 16 Nisan’a kadar merağınzı dizginleye bileceğinizi umuyoruz.

Yükleme ekranı yarışmasına katılmak için, lütfen eserlerinizi 9 Nisan’a (9 Nisan dahil) [email protected] adresine gönderin. E-mail’inze takma adınızı, ana karakterinizin adını ve kullanıcı adınızı eklemeyi lütfen unutmayın!

Yarışmanın kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

Fırçaları Sallayın!
Prontera Doğum Günü Ofisi

Yükleme ekranı yarışması: Aksilikler, Yanlış Adımlar, Talihsizlikler!

Tam euRO doğum günü festivalinin başında – bu haberle birlikte resmen başlayan – Animexx işbirliği ile bu yılın ilk Ragnarok Online yükleme ekranı yarışma duyurmak istiyoruz! Oyun süresi, headgear paketleri kazanın, fan art resimlerinizi oyunun yükleme ekranlarında görün. Bu seferki yarışmanın teması mükemmel uyuyor: Bir çok maceracı 1 Nisanda arkadaşlarına yapacakları kandırmaca ve şaka arayışına şimdiden başladı.


Ama Ragnarok Online’nın cesur maceracıları aynı zamanda istenmeyen bazı talihsizliklerin kurbanı da oldu: Belki vahşi bir PecoPeco sürüsü Knight’ın yakın zamanda cilaladığı donanımını ayakları altında çiğnedi veya Homunculus’u aniden Baphomet gibi bir MvP ile flörte başladı. Her maceraperest bir ya da iki tane bu tarz hikaye bilir. İşte tam olarak bu hikayeleri kendi yaptığınız veya dijital boyadığınız resimlerde görmek istiyoruz!

Kurallar:

 • Tema: Aksilikler, Yanlış Adımlar, Talihsizlikler
 • Son katılım tarihi 1 Nisan
 • Çözünürlük: 640×480 Piksel
 • Dosya boyu: maksimum 1MB
 • Sadece kendi eseriniz olan (elele çizilmiş / dijital düzenlenmiş) Ragnarok Online fan art ile katılabilirsiniz. Resimler cinsellik, ırkçılık veya şiddet öğeleri içeremez.
 • euRO logosu esere mutlaka eklenmelidir

euRO logosunu indirmek için tıkla

Yükleme ekranı görüntülerinin nasıl gönderileceğiyle ilgili bilgi hafta içinde ilan edilecektir!

İyi eğlenler ve iyi fırça sallamalar!

euRO Özel Oyun Süresi Kampanyası ile Kutluyor!

16 Mart tarihinden itibaren oyun süresi satın aldığınızda ücretsiz oyun süresi vereceğiz. Bu özel promosyondan 20 Nisan tarihine kadar yararlanabilirsiniz – bu fırsatı kaçırmayın!

MVP’leri uğraşmayı, kaleleri bir yana bırak: yıpranmış parti şapkanın tozunu al, biraz konfeti kap, doğum günü pastasından büyük bir parça al:

euRO 5. doğum gününü 15 Nisanda beş heyecan verici festival haftası ile kutluyor! 16 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında, tüm sunucu deliler gibi parti yapıcak – bunu kaçıramazsın.

3 aylık oyun süresi paketi alana tam 2 hafta ücretsiz oyun süresi bizden hediye.
6 aylık oyun süresi paketi alana tam 4 hafta ücretsiz oyun süresi bizden hediye!

Kampanyadan yararlanmak mı istiyorsun? Ödeme sayfasına geçmek için tıkla..

euRO’da iyi eğlenceler!
Prontera Doğum Günü Ofisi